Kategórie

EXKLUZÍVNA PONUKA

Kávovar už za cenu

pre každého

Vyplňte Váš e-mail a my Vám garantujeme cenu iba symbolické 1€ za kávovar OLICAFE

Zakúpením kávovaru OLICAFE automaticky získavate aj OLIKARTU s kreditom 60€ na nákup kávy a nápojov.

Na Vami zadaný e-mail Vám pošleme jedinečnú ponuku na nákup kávovaru OLICAFE iba za 1€

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho - spoločnosti Olicafe 1 s. r. o.  a kupujúceho pri dodávkach tovaru a služieb spoločnosti Olicafe 1 s. r. o.  objednaných z e-shopu www.olicafe.sk a www.olicafe.cz

1.2. Všetky vzťahy medzi Olicafe 1 s. r. o.  a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.3 Obchodný vzťah medzi spoločnosťou Olicafe 1 s. r. o.  a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4 Orgán dozoru alebo dohľadu nad prevádzkovanou činnosťou: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra.

1.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné odo dňa 01. 02. 2014 a sú sprístupnené každému zákazníkovi spôsobom ich uverejnenia na internetovej doméne www.olicafe.sk a www.olicafe.cz, a to nepretržite a v platnom znení.

II. Vymedzenie pojmov

2.1. Produktom sa rozumie akýkoľvek typizovaný tovar špecifikovaný a ponúkaný v e-shope, označený názvom a objednávkovým číslom, a/alebo akýkoľvek výrobok (dielo) zhotovený na základe individuálnej požiadavky Zákazníka, ktorého vykonanie je ponúkané v e-shope.

2.2.  Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané v e-shope.

2.3. Zákazníkom/Kupujúcim je osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty/Služby.

2.4. Dodávateľom/Predajcom je spoločnosť, ktorá ponúka zákazníkovi tovar alebo službu k predaju za vopred dohodnuté ceny.

2.5. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty/Služby a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

2.6. Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov alebo miesto poskytnutia Služieb, ktorá je na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

2.7. Dodací doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných Produktov/Služieb medzi Dodávateľom a Zákazníkom.

2.8. Kúpna cena znamená obvyklá cena Tovar/Služby, za ktorú poskytuje Predajca svoj Tovar/Službu Zákazníkovi.

2.9. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov/Služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku spoločnosti Olicafe 1 s. r. o. pre tento internetový obchod.

2.10. Kúpna zmluva znamená, zmluva uzatvorená medzi Predajcom a Zákazníkom ako kupujúcim, ktorá vzniká a pre zúčastnené strany sa stáva záväzná momentom potvrdenia objednávky zo strany Zákazníka. Za kúpnu zmluvu sa považuje aj iná obdobná zmluva uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok

III. Registrácia zákazníka a spôsob objednávania tovaru

3.1. Podmienkou zakúpenia Tovaru/Služby prostredníctvom internetovej stránky www.olicafe.sk a www.olicafe.cz je vyplniť všetky požadované údaje, t.j. Meno a priezvisko, bydlisko, telefónny kontakt a e-mailový kontakt. Zákazník sa zaväzuje uvádzať len pravdivé a úplné údaje a nič nezamlčovať.

3.2. Základným spôsobom objednávania Tovaru/Služieb poskytovaných Olicafe 1 s. r. o. je objednávka Kupujúceho zasielaná na kontaktné adresy Olicafe 1 s. r. o. uvedené v reklamných materiáloch, na stránkach obchodných partnerov alebo na internetových stránkach www.olicafe.skwww.olicafe.cz a to jednou z foriem: online objednávkou na www.olicafe.sk a  www.olicafe.cz, telefonicky alebo e-mailom. Touto objednávkou je zákazník viazaný.

3.3. Náležitosti Objednávky Kupujúceho sú spravidla: identifikačné údaje o kupujúcom, dohodnuté názvoslovie tovarových položiek, objednané množstvá, miesto dodania tovaru, spôsob dopravy.

IV. Ceny tovaru a platobné podmienky

4.1. Cena za Produkty/Služby poskytnuté Dodávateľom na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa Cenníka dohodnutého medzi stranami. Po registrácií na stránke www.olicafe.skwww.olicafe.cz získava zákazník možnosť čerpať výhodnejšie ceny pri vybraných Produktoch/Službách.

4.2. Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty/Služby vo výške podľa Cenníka platného v dobe vystavenia tejto Objednávky.

4.3. Cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené s dodaním objednaných Produktov/Služieb, najmä s balením Produktov, ich označením, zaistením príslušných dokladov, dodacích listov a dopravy na Dodacie miesto(a), pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak.

4.4. Zákazník zakliknutím „Súhlasím s Obchodnými podmienkami“ potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Olicafe 1 s. r. o. a s cenami za Produkty/Služby uvedenými v objednávke.

4.6. Cena za Produkty/Služby bude hradená formou dobierky pri doručení  zásielky na adresu Dodacieho miesta, hotovostne do rúk kuriéra zmluvnej prepravnej spoločnosti alebo platobnou kartou, ak zmluvný prepravca túto možnosť ponúka. V prípade, že si zákazník dohodne individuálne podmienky, je možná aj platba vopred na účet Predajcu.

4.7. V prípade, že Zákazník potvrdí svoju Objednávku, táto sa stáva pre neho záväznou. Preto v prípade neprevzatia zásielky, kedy bude táto vrátená späť k Predajcovi, znáša Kupujúci všetky náklady súvisiace s odoslaním tovaru spolu s poplatkom za vydanie tovaru, ktoré si účtuje prepravca.  Predávajúci ma právo na úhradu týchto nákladov do 7 dní odo dňa zaslania výzvy Kupujúcemu na úhradu týchto nákladov. V prípade neprevzatia zásielky s platbou na dobierku, zákazník súhlasí so zmluvnou pokutou 10€, ktorú má povinnosť uhradiť do 7 dní od dňa zaslania výzvy spotrebiteľovi.

V. Dodacie podmienky a spôsob dopravy

5.1. Expedícia Tovaru/Služieb je spravidla 1- 2 pracovné dni, závisí však od skutočnosti či má Dodávateľ objednaný tovar skladom alebo ide o tovar na objednávku.

5.2.  Poplatky za poštovné, balné, dopravu a hodnota minimálnej objednávky sú uvedené vždy pri konkrétnom produkte.

5.3. Osobné vyzdvihnutie v predajniach na celom území SR – zdarma – platba v hotovosti na pokladni. Tovar si Zákazník musí vyzdvihnúť v lehote do 14 dní od doručenia informácie že svoju Objednávku má nachystanú k odberu, po tejto lehote bude tovar zaslaný späť do centrálneho skladu, bez možnosti odobratia.

5.4.  Balík – zasielaný kuriérskou spoločnosťou DPD, platba na dobierku v hotovosti alebo platobnou kartou.

5.5.  Balík – zasielaný Slovenskou poštou, platba na dobierku v hotovosti

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Zákazníka a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za Tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený zákazníkom alebo poštovou poukážkou na adresu zákazníka.

6.2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Dodávateľovi.

6.3. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

6.4. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov.

6.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť dodávateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu Olicafe 1 s. r. o., Zbehy 429, 951 42 Zbehy

 

6.6. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený kupujúcim, resp. poštovou poukážkou na adresu Zákazníka.

6.7. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je použitý, znečistený a je poškodený alebo neúplný, má dodávateľ nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

6.8. Predajca má právo vrátiť zákazníkovi tovar zaslaný na reklamáciu ak je tento neprimerane znečistený, prípadne si nárokovať u spotrebiteľa náklady súvisiace s vyčistením tovaru zaslaného na reklamáciu.

6.9. Za náklady, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku dodávateľa, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

6.10. V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.4. a 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

6.11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

VII. Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť

7.1. Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa v súvislosti s vadami Produktov a Služieb a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku

7.2. Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov/Služieb, teda za to, že Produkty/Služby sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

7.3. Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty/Služby záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná, dlhšia záručná doba, alebo výrobcom príslušného Produktu kratšia. Dodávateľ Produktu/Služby môže záručnú dobu podľa svojho zváženia predĺžiť.  Záručná doba začína bežať dňom odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb Zákazníkom podľa Dodacieho dokladu. V prípade potravín je záručná doba totožná s dobou trvanlivosti vyznačenej na obale.

7.4. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t.j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

 

7.5. Vadami zjavnými pri prevzatí sa rozumie:

   a) vada v množstve Produktov/Služieb, ktorou je rozpor medzi množstvom ks alebo množstvom balíkov uvedeným na Dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámien položiek, alebo

   b) vada kvality Produktov/Služieb, ktorú Zákazník zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti podľa odst. 7.8 tohto článku mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí Produktov/Služieb.

7.6. Rozpor medzi množstvom Produktov/Služieb dodaných a objednaných sa nepovažuje za vadu, pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle odst. 5) tohto článku. V tomto prípade sa plnenie Dodávateľa považuje za čiastkové.

7.7. Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia Produktov/Služieb nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

7.8.  V prípade potravín (kávových kapsulí) nie je možné považovať za vadu nevyhovujúcu príchuť kávy.  Chuť je subjektívny ukazovateľ a preto nie je pre reklamáciu rozhodujúca.

7.9. Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu najneskôr do 7 (siedmich) dní od odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb, a to buď písomne (poštou, kuriérom, faxom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa. Reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti podľa Reklamačného poriadku tohto internetového obchodu.

7.10 Reklamáciu, ktorú Dodávateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Poskytnutím svojich osobných údajov, resp. vyplnením objednávacieho a registračného formulára, dáva zákazník, fyzická osoba, t.j. dotknutá osoba Dodávateľovi/Predajcovi súhlas na ich spracovávanie. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

8.2. Súhlas sa udeľuje Dodávateľovi/Predajcovi ako prevádzkovateľovi stránky www.olicafe.skwww.olicafe.cz podľa týchto obchodných podmienok. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníka za účelom zabezpečenia predaja tovaru alebo služby a uplatnenia si nároku z kúpy tovaru alebo služby, ako aj na ďalšiu prípadnú komunikáciu so zákazníkom, ktorá súvisí či už priamo alebo nepriamo s predmetom týchto obchodných podmienok a s predajom ponúkaného tovaru alebo služieb. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje zákazníka neposkytne žiadnej tretej osobe, okrem, prípadu, ak to bude nevyhnutne potrebné pre splnenie účelu podľa týchto obchodných podmienok.

8.3. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že Dodávateľ/Predajca je oprávnený bezplatne a bezvýhradne uchovávať a spracovávať jeho osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko zákazníka, e-mail adresa, telefón, poštová adresa a dátum narodenia. Zákazník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené v príslušných ustanoveniach zákona o ochrane osobných údajov.

8.4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu, nie však dlhšie ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, odvolať. Oprávnený subjekt môže spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.

IX. ĎALŠIE PODMIENKY SPRÁVANIA SA

9.1. Zákazník súhlasí s tým, aby mu Dodávateľ/Predajca posielal elektronickou poštou, na ním zadanú e-mail adresu, aj také e-maily obsahom, ktorých je reklama tovaru alebo služby, ako aj iné reklamy, ktoré sa zverejňujú na tejto doméne, a to všetko až do odvolania tohto súhlasu. Tento súhlas je zákazník oprávnený kedykoľvek písomne odvolať na e-mail adresu: info@olicafe.sk

9.2. Zákazník sa zaväzuje využívať internetovú stránku www.olicafe.sk a www.olicafe.cz výlučne a len spôsobom podľa týchto obchodných podmienok a v súlade s platnými právnymi predpismi právneho poriadku SR a tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť prevádzkovateľa, a aby mu nespôsobil škodu na majetku.

9.3. Zákazník berie na vedomie, že výlučne a len Dodávateľ/Predajca ako prevádzkovateľ je oprávnený nakladať a meniť internetovú stránku www.olicafe.sk a www.olicafe.cz. Zákazník nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do tejto stránky, neoprávnené napádať zabezpečenie, manipulovať, meniť jej obsah, publikovať na nej vlastný materiál a pod. Akýkoľvek zásah do internetovej stánky, nad rámec povoleného spôsobu sa považuje za protizákonné, v súvislosti s čím bude prevádzkovateľ vyvodzovať voči narušiteľovi zodpovedajúce následky.

9.4. Za povolený spôsob užívania internetovej stránky www.olicafe.sk a www.olicafe.cz sa považuje, také nakladanie so stránkou, ktoré zodpovedá bežnému použitiu stránky na stanovený účel, t.j. kúpa tovaru alebo služby.

                                                               X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIA SPOROV


10.1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@olicafe.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva,
        že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
        alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným
        podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

10.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne           riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na             diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky         5 EUR s DPH.

                                                                                  XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA                                 

11.1. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom,
        pričom práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych               predpisov právneho poriadku SR.

11.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok, aj bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.

11.3. Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.olicafe.skwww.olicafe.cz